意味Thật là, quả là
  1. (その日は)実に楽しい一日だった。
  2. 君は実にばかだな。
  3. 外国語で思うことを自由に言い表すのは実に難しい。
翻訳
  1. Hôm đó quả là 1 ngày vui
  2. Bạn thật là ngốc
  3. Tự do diễn đạt được những điều mình nghĩ bằng tiếng nước ngoài thì thật là khó.

Comments (0)