- Thời gian làm bài 3 phút
- Phương pháp: đi tìm câu định nghĩa cho các từ trong ô trống. (VD trong bài đọc này là, tìm các câu liên quan đến các từ 口, 声)
- Chú ý mạch văn của câu phía trước đang nói đến đối tượng nào

テキスト:
 人によって声が違うのはなぜでしょか。のどに手を当てて声を出すと、震えているところがあります。この部分は声帯と言って、粘膜筋肉でできています。から出た空気が声帯の間を通って震わせると、音が出ます。人によって( 1 )が違うのは、のどから( 2 )にかけての空間の形が違うからなのです。では、一人の人がいろいろな( 3 )を出せるのはなぜでしょか。音を出すときは、のどの筋肉を使ったり、を使ったりして響きを変えています。( 4 )の中の楽器の形を変えているよなものです。

問い:( 1 )から( 4 )に入れる適当な言葉はどれか
 1. ②口 ③ ④口
 2. ② ③口 ④口
 3. ②口 ③口 ④
 4. ①口 ② ③口 ④

言葉:

 1. 震える/震う: ふるえる/ふるう: (CHẤN) rung, rung động
 2. 声帯: セイ・タイ: THANH ĐỚI
 3. 粘膜: ネン・マク: (NIÊM MÔ) niêm mạc
 4. 筋肉: キン・ニク: cơ bắp, cơ thịt
 5. : ハイ: (PHẾ) phổi
 6. : した: lưỡi
 7. : くちびる: môi
 8. 響き: ひびき: âm vang (音響: ÂM HƯỞNG)

回答:

Comments (2)

On 2009年3月20日 11:31 , Huân さんのコメント...

Dịch:
________________________
Tại sao tùy theo từng người tiếng nói lại khác nhau? Khi mà ta thử để tay cham vào cổ và phát ra tiếng thì có cái nơi mà nó rung lên. Bộ phận này được gọi là thanh đới, được hình thành từ niêm mạc và cơ thịt. Khi mà không khi phát ra từ phổi được rung lên thông qua cái khoảng không gian trong thanh đới, thì âm thanh được phát ra. Cái việc mà tiếng nói khác nhau tùy theo từng người là do sự khác nhau của hình dạng của cái khoảng không từ cổ cho đến miệng. Vậy thì, tại sao một người có thể phát ra nhiều thứ tiếng nói? Khi mà âm thanh phát ra thì sử dụng cơ cổ, lưỡi cùng như môi và thay đổi âm hưởng. Ở trong miệng thì thay đổi giống như là hình dáng của nhạc cụ.

 
On 2009年3月20日 11:38 , 2kyu BLOG さんのコメント...

Cách làm bài, quan tâm đến các câu mấu chốt:
- 人によって( 1 )が違うのは: do mạch văn ở đầu bài có đề cập đến sự khác nhau của tiếng nói theo từng người: -> (1): 声
- のどから( 2 )にかけて..: từ cổ đến (2), do đang nói về cổ (bộ phận cơ thể) nên (2) phải là 口
- いろいろな( 3 )を出せる: phát ra nhiều thứ..., nên (3) phải là 声
- Đã trả lời được (1)(2)(3) thì đã chọn được câu trả lời, xác định (4) có hợp nghĩa không.